back to home dude

Phóng xe Beetle

Phóng xe Beetle

về Phóng xe Beetle

Vào chiếc xe Beetle của bạn và về điểm kiểm soát trong thời gian giới hạn! rẽ trái và phải xuyên qua đường để tránh những chiếc xe khác! Nếu bạn không tránh được chúng, cứ việc nhảy qua!