back to home dude

Phòng thủ cà rốt

Phòng thủ cà rốt

Về Phòng thủ cà rốt

Cà rốt của bạn rất có giá trị cho bạn. Hãy chắc chắn rằng con quái vật kẻ thù không tiến đến quá gần.