back to home dude

Phòng nghiên cứu sinh học: cơn dịch

Phòng nghiên cứu sinh học: cơn dịch

về Phòng nghiên cứu sinh học: cơn dịch

Một loạ vi rút nguy hiểm đang lây lan thành dịch. Bạn có nhiệm vụ ngăn chặn nó.