back to home dude

Phát đạn sốt

Phát đạn sốt

về Phát đạn sốt

Đây là một ván bài. Hãy gắn nối 3 cái thành một hàng trong trò chơi kéo máy!