back to home dude

Pharaoh's Classic Solitaire

Pharaoh's Classic Solitaire

Về Pharaoh's Classic Solitaire

chọn 1 lá bài sao cho lớn hơn hoặc nhỏ hơn lá bài trên bàn 1 đơn vị. Tiếp tục đến khi không nào lá bài nào!