back to home dude

Phản ứng với cơn điên

Phản ứng với cơn điên

về Phản ứng với cơn điên

Hãy bắt những viên đạn thật nhanh. Tuy nhiên, đừng nhấn trước khi súng nổ. Nếu không, bạn sẽ mất điểm.