back to home dude

Phản ứng bong bóng

Phản ứng bong bóng

về Phản ứng bong bóng

Phá hủy ít nhất là số bong bóng được giao. Hãy cố gắng tạo ra một phản ứng dây chuyền