back to home dude

Phải trốn thoát: Pháo đài

Phải trốn thoát: Pháo đài

về Phải trốn thoát: Pháo đài

Bạn phải trốn thoát khỏi pháo đài! Tìm kiếm qua các địa điểm khác nhau, thu thập đúng những vật phẩm và đến gần hơn với sự tự do của bạn qua mỗi bước đi!