back to home dude

Phá vỡ gạch

Phá vỡ gạch

về Phá vỡ gạch

Nhấp vào nhóm gồm 3 hay nhiều những khối vuông giống màu nhau để làm chúng biến mất tất cả.