back to home dude

Phá vỡ bức tường đá

Phá vỡ bức tường đá

về Phá vỡ bức tường đá

Cố gắng để đạt đến các bức tường đá. Bấm vào tường vào đúng thời điểm để phá vỡ nó.