back to home dude

Phá huỷ xe tăng

Phá huỷ xe tăng

về Phá huỷ xe tăng

Hãy phá huỷ những chiếc xe tăng bằng cách bắn chúng.