back to home dude

Phá huỷ lâu đài 1

Phá huỷ lâu đài 1

về Phá huỷ lâu đài 1

Hãy phá huỷ toà lâu đài và những người trong đó bằng máy ném đá. Bạn phải ném đá đúng lúc đê gây ra sự phá huỷ lớn.