back to home dude

Phá gạch

Phá gạch

về Phá gạch

Hãy phá những viên gạch để lên cửa tiếp theo.