back to home dude

Phá đàn kiến

Phá đàn kiến

về Phá đàn kiến

Hãy dừng đàn kiến trước khi chúng lấy được miếng bánh và đem về đồi kiến.