back to home dude

Perspective Matters

Perspective Matters

về Perspective Matters

Giúp chú người máy nhỏ này tìm đường qua những màn chơi! Đi xung quanh, di chuyển những món đồ, nhảy và đổi cảnh để đến được kết thúc của mỗi màn chơi! Chúc bạn vui vẻ và hãy nhớ rằng... những cảnh khác nhau rất quan trọng!