back to home dude

Perfect Balance 3 Last Trials

Perfect Balance 3 Last Trials

Về Perfect Balance 3 Last Trials

Đây là cấp độ 40 cuối cùng của trò chơi Cân Bằng Tuyệt Đỉnh. Hãy cân bằng tất cả các khuôn hình, đừng để chúng rơi ra khỏi màn hình.