back to home dude

Perfect Balance 1

Perfect Balance 1

Về Perfect Balance 1

Xoay và chất xếp những hình khối. Cố gắng đạt được cấp độ cân bằng tuyệt hảo trong trò chơi vật lý này. Bạn có thể vượt qua 80 thử thách này không?