back to home dude

Penguins Super Kart

Penguins Super Kart

Về Penguins Super Kart

Chọn chú cánh cụt của bạn và thể hiện những kỷ năng của bạn trong 18 cấp độ khác nhau! Tiến lên chống đối lại 5 tài xế khác và bạn phải là người đầu tiên về đích!Đừng quên nhặt những vũ khí mà bạn có thể sử dụng để làm giảm tốc độ của đối thủ