back to home dude

Parkour Master

Parkour Master

về Parkour Master

Thực hiện theo cách của bạn đi qua khu vực bằng cách né tránh tất cả những trở ngại! Nhảy, trượt và lặn để tồn tại và cố gắng thu thập tất cả các đồ uống năng lượng trên đường đi. Bạn có những gì nó cần để đạt được điểm số cao nhất?