back to home dude

Parking Hooligan 1

Parking Hooligan 1

Về Parking Hooligan 1

Điều quan trọng nhất là bạn tìm cách lấy được chỗ đậu xe tốt nhất. Tất cả những chiếc xe còn lại sẽ phải di chuyển.