back to home dude

Paris Rex

Paris Rex

Về Paris Rex

Chạy qua những con đường ở Paris với T-Rex! Bạn có thể giúp chú khủng long nhảy lên tất cả những chiếc xe để đè bẹp chúng không? Ăn thịt tất cả những người mà bạn nhìn thấy nữa. Bạn cũng có thể nhai những thùng ga để thở ra lửa và tạo ra sức hủy diệt tối đa! Chúc bạn phá hủy thành phố Paris thât vui vẻ!