back to home dude

Paper Snail

Paper Snail

về Paper Snail

Chia mảnh giấy trắng ra các miếng nhỏ bằng chú ốc sên chậm chạp.Chắc rằng chú ốc không bị các con bọ cánh cứng bắt gặp! Khi các miếng giấy được cắt đủ nhỏ, bạn có thể lên cấp độ tiếp theo