back to home dude

Pang Flash

Pang Flash

về Pang Flash

Bắn những quả banh và tiếp tục bắn đến khi chúng không hoàn toàn biến mất.