back to home dude

Panda: Tactical Sniper

Panda: Tactical Sniper

về Panda: Tactical Sniper

Chú gấu trúc này trông vô dụng nhưng thật ra nó đang thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Mỗi khi nó bị bắt, bạn phải giải thoát cho nó.