back to home dude

Palisade Guardian 3

Palisade Guardian 3

về Palisade Guardian 3

bảo vệ những khu vực khác nhau trên vùng đất Mỹ chống đối lại những người hành tinh xấu! Bắn sạch chúng và khám phá những vũ khí mới! Khi bạn thực hiện càng tốt, bạn sẽ ghi được điểm càng cao!