back to home dude

Paint World 1

Paint World 1

về Paint World 1

Hãy nối các màu giống nhau lại để hoàn thành cấp độ. Sử dụng những vật thể khác nhau trong ngữ cảnh và sử dụng chuột vi tính của bạn để nhắm và nhảy! Bạn co thể đạt được 3 ngôi sao trong từng cấp độ không nào?