back to home dude

Pacman chiến đấu

Pacman chiến đấu

Về Pacman chiến đấu

Giúp Ninja Pacman thu thập tất cả các chấm màu vàng, nhưng tránh được những con ma!