back to home dude

Pac Pong

Pac Pong

về Pac Pong

Giúp Pacman ăn tất cả các dấu chấm bằng cách giữ anh ta trong khu này. Đừng thả anh ta ra!