back to home dude

Pac-Xon

Pac-Xon

Về Pac-Xon

Lắp đầy khoảng trống và bắt những con ma bằng những bức tường thành. Cẩn thận với những con ma, vì bạn sẽ bị mất mạng vì chúng.