back to home dude

Orbox C

Orbox C

Về Orbox C

Hãy tìm ra cách di chuyển từ điểm A sang điểm B mà không rời khỏi màn hình! Di chuyển qua những môi trường khác nhau và cố gắng hoàn thành từng cấp độ với càng ít bước chuyển càng tốt!