back to home dude

Operate Now: Leg Surgery

Operate Now: Leg Surgery

về Operate Now: Leg Surgery

nhiệm vụ của bạn là hãy giúp Jeffrey Norton với đôi chân của anh ta! Làm theo hướng dẫn và thực hiện phẩu thuật cho bệnh nhân của bạn!