back to home dude

One Man Army 2

One Man Army 2

về One Man Army 2

Người lính này phải một mình ngăn cả một đội quân bắn súng này lại. Nhắm thật chính xác và bắn!