back to home dude

Om, Nom, Zombies

Om, Nom, Zombies

về Om, Nom, Zombies

Bạn gái của bạn đang bị tấn công bởi những con ma từ cả 2 phía! Hãy bảo vệ cô ta bằng cách bắn gụt tất cả chúng. Nhớ chú ý đến số lượn đạn dược và pin ác quy của bạn, nếu không bạn sê phải gặp khó khăn để cứu sống cô ta.