back to home dude

Ojello

Ojello

Về Ojello

Rất nhiều những chiếc bóng đèn sáng và chỉ có hai lượt di chuyển. Bạn sẽ phải làm gì với điều này? Dễ thôi, cắt những hình thù thành các miếng và tạo những hình thù với một chiếc bóng đèn sáng. Bạn chỉ có thể làm điều này với hai lần di chuyển. Bạn thua rồi ư? Hãy nghĩ lại xem mình sai ở đâu và thử lại.