back to home dude

Ốc sên Bob: câu chuyện tình yêu

Ốc sên Bob: câu chuyện tình yêu

Về Ốc sên Bob: câu chuyện tình yêu

Bob muốn tới chỗ bạn gái nhưng Bob sẽ phải đi 1 chặng đường dài vô tận trước đó. Hãy giúp Bob tìm ra đúng đường và dọn đường giúp Bob nếu cần.