back to home dude

Numberz

Numberz

về Numberz

Loại bỏ những viên gạch có màu bằng cách chọn những số nằm cạnh nhau có tổng bằng số được cho.