back to home dude

Nuke Gun

Nuke Gun

về Nuke Gun

chúng nó đến hành tinh của chúng ta và muốn hủy diệt mọi thứ. Lúc này chúng ta phải bảo vệ chính mình bằng những vũ khí hạng nặng.