back to home dude

Not to Scale

Not to Scale

về Not to Scale

Hoán đổi vị trí những mảnh hình cho đến khi bức ảnh được gắn kết hoàn toàn.