back to home dude

Nông dân 2: cứu nông trại

Nông dân 2: cứu nông trại

về Nông dân 2: cứu nông trại

Trồng nông sản để bán. Hãy tạo ra nhiều thu hoạch sao cho bạn có thể bán lấy kiếm lời. Nếu nông trại tạo ra nhiều lợi nhuận, ông ta sẽ tiếp tục phát huy