back to home dude

Nơi xử lý rác

Nơi xử lý rác

Về Nơi xử lý rác

Rác thải được chất đống trong không gian. Giúp đỡ của bạn là cần thiết để làm sạch chúng. Cố gắng không để đụng vào bất kỳ bức tường!