back to home dude

Nối điện

Nối điện

về Nối điện

Hãy nối các phần điện để tạo thành một mạch điện kín. Bạn sẽ giành điểm cao nếu bạn hoàn thành nhanh.