back to home dude

Nob War: The Elves

Nob War: The Elves

về Nob War: The Elves

Xâm chiếm lâu đài của kẻ thù. Nhưng hãy cảnh giác, chúng cũng đang gửi những binh lính để tự bảo vệ mình. Tấn công!