back to home dude

Nổ thây ma

Nổ thây ma

Về Nổ thây ma

Hãy làm nổ các thây ma. Những thây ma này tiếp tục ngã xuống. Chúng ta phải làm nổ chúng trước khi chúng bắt đầu lớn lên. Bạn càng làm nổ được nhiều trong một lần bắn, mọi thứ càng trở nên tốt. Khi bạn nằm xuống, hãy sử dụng lựu đạn. Nó sẽ giúp đỡ nhiều!