back to home dude

Nổ bóng lớn

Nổ bóng lớn

Về Nổ bóng lớn

Hãy bắn tất cả bóng, nhưng hãy coi chừng: những trái bóng lớn sẽ chia ra.