back to home dude

Nổ bom Jack

Nổ bom Jack

về Nổ bom Jack

Tập hợp tất cả những trái bom đỏ và tiếp tục chuyển cấp. Khi bạn hoàn tất, bạn có thể nhấp vào nút lưu điểm.