back to home dude

Nitrome phải chết

Nitrome phải chết

về Nitrome phải chết

Ở mỗi tầng, kẻ thù đều đang đợi bạn. Nhưng bạn nhanh hơn và bạn sẽ tiêu diệt được chúng trong giây lát.