back to home dude

Ninja vs Zombies 2

Ninja vs Zombies 2

Về Ninja vs Zombies 2

Hãy thông minh hơn lũ thây ma. Tấn công chún ngay khi chúng vừa xuất hiện.