back to home dude

Ninja tàn bạo

Ninja tàn bạo

Về Ninja tàn bạo

Hãy làm sao cho Ninja sống còn qua buổi luyện tập và đánh bại tất cả những kẻ thù. Cẩn thận, đừng để cho họ thấy bạn.