back to home dude

Ninja and Zombies

Ninja and Zombies

Về Ninja and Zombies

Bạn là một Ninja và những con ma đang tiến dần đến từ khắp mọi nơi để bắt bạn. Bảo vệ chính bạn và sử dụng tất cả những kỷ thuật của Ninja để đánh bại những con ma đó.