back to home dude

Những viên ngọc cuối cùng

Những viên ngọc cuối cùng

về Những viên ngọc cuối cùng

Hãy gắn kết một nhóm gồm 3 hay nhiều những viên ngọc cùng màu để làm cho chúng biến mất.